ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Ondernemingsgegevens

Ondernemingsnummer:

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

Label-products.com is de e-commerce website van Label Products, Vichtseweg 176/A, 8790 Waregem, BTW BE0441192622. Deze website biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die

geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een

bestelling via de webwinkel van Label Products moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk

aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van

alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens

wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Label Products aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De

bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de

prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke

zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is,

materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden

Label Products niet. Label Products is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden

informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Label Products is in geen geval

aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of

leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of

ingetrokken door Label Products. Label Products kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

Hoe een bestelling plaatsen?

· U kiest uw favoriete artikelen en plaatst die in uw winkelmandje.

· Om de bestelling af te ronden klikt u rechtsboven op ‘Winkelmandje’ en doorloopt u onderstaande

· stappen in het bestel- en betaalproces:

· Vul uw persoonlijke gegevens in of log in als u reeds ingeschreven bent.

· Kies de leveringswijze: thuis, bij familie of vrienden, op uw werk, …

· Selecteer de gewenste betalingswijze.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

· via kredietkaart

· via bankkaart

· op rekening (voor bestaande klanten)

– Bekijk nog een laatste keer uw gegevens en rond de bestelling definitief af.

– Na afronding wordt de bestelling per mail bevestigd en zorgvuldig verwerkt.

Label Products is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België, Frankrijk of Nederland op het door de klant opgegeven adres of door ophaling bij onze vestiging in Waregem.

Label Products streeft ernaar het bestelde artikel te versturen op datum van bestelling, voor orders ontvangen voor 12u waarvan de producten op voorraad zijn. Bij producten die niet op voorraad zijn, streven wij ernaar te leveren binnen 3 à 5 werkdagen. Deze leveringstermijn is echter slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd. De maximum leveringstermijn bedraagt 30 dagen. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

De levering gebeurt door bpost, DHL of dpd.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de

woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Leveringsvoorwaarden:

· De goederen worden pas gemaakt en/of verzonden nadat de betaling op onze rekening is gekomen.

· Er wordt enkel geleverd in België, Frankrijk en Nederland. Leveringen gebeuren op werkdagen

· De zendingen worden met bpost, DHL of dpd geleverd. De verzendingskosten staan bij het artikel aangegeven.

· Eventuele kosten voor het terugzenden aan ons adres, zullen u in rekening gebracht worden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming

bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Label Products.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem

aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het

risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de

opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Label Products was

geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve

eigendom van Label Products.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Label Products te

wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument

artikelen online aankopen bij Label Products. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant

aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Label Products

(info@label-products.com, Tel: +32 (0)56 77 22 40, Adres: Vichtseweg 176/A, 8790 Waregem) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van

het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag

waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Label Products heeft

meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Label Products. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 50 EUR .

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt

Label Products zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te

eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de

goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de

goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren,

gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Label Products alle tot op dat moment van de

klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen

maximum 14 kalenderdagen nadat Label Products op de hoogte is gesteld van de beslissing van

de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Label Products

wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft

aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan

de door Label Products geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Label Products betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de

oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in

ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

– de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Label Products geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

– de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

– de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

– de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

– de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; overeenkomsten waarbij de klant Label Products specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

– de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

– de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop

van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf

de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten

onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten

wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant

contact op te nemen met de Label Products klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te

bezorgen aan Label Products.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Label Products zo snel mogelijk inlichten. In ieder

geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te

worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge

van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het

ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of

wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect

gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Label Products is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)56 77 22 40, via email op info@label-products.com of per post op het volgende adres Vichtseweg 176/A, 8790 Waregem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Label Products beschikt, is de klant

ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder

aanmaning een intrest van 10 procent per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is

de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10

procent op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Label Products zich het recht voor de niet (volledig)

betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Label Products respecteert de Belgische wet van 8

december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de

persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering en het

verwerken van de bestellingen, het beheer van ons klantenbestand en het versturen van direct

marketing, in de zin dat het klantenbestand door ons wordt gebruikt om onze klanten op de hoogte te

houden van promoties en nieuwigheden en om de klant gepersonaliseerde aanbiedingen te versturen.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits

bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende

aanvraag aan Label Products gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het

gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot

Label Products, Vichtseweg 176/A, 8790 Waregem.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of

verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn

logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen,

Label Products heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Label Products houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke

pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via mail info@label-products.com of telefonisch op het nummer: +32 (0)56 77 22 40

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of

op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet

worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Meer informatie omtrent privacy & cookies, kunt u terugvinden in onze privacy- en cookie verklaring.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op

geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen

aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Label Products om één van de in deze

voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit

gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten

aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt,

en de algemene verkoopsvoorwaarden van Label Products. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal

privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen

 

Artikel 15: Bewijs 

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal 

privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

 

De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.  

 

 

 Download retourformulier